Biuro Zarządzania Finansami

Do zadań Biura Zarządzania Finansami Miasta należy:

 1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie wraz z objaśnieniami,
 2. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
 3. Opracowywanie prognoz realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 4. Sprawy wieloletnich programów oraz planów inwestycyjnych,
 5. Opracowywanie Wieloletniej prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz ich zmiany,
 6. Koordynowanie i nadzór nad realizacją wpływów i wydatków budżetu Miasta,
 7. Analiza, możliwość pozyskiwania instrumentów dłużnych,
 8. Nadzór nad realizacją budżetu i sporządzanie sprawozdawczości okresowej dla potrzeb Rady i Prezydenta,
 9. Koordynowanie i opracowanie sprawozdawczości półrocznej i rocznej z wykonania budżetu,
 10. Obsługa bankowa budżetu oraz kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
 11. Obsługa administracyjno-biurowa kancelarii Skarbnika oraz realizacji płatności, zobowiązań.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA