Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.282) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzeniu "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2023", który zostanie przygotowany jako aktualizacja „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016 – 2019”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r.

Nowy dokument będzie kontynuował ustalone w poprzednim programie cele i kierunki. Aktualizacja będzie polegać na weryfikacji zadań, które zostały przypisane poszczególnym celom i kierunkom programu.

Opinie oraz ewentualne uwagi należy wnieść na piśmie do Wydziału Urbanistyki i Architektury, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej bądź poczty elektronicznej na adres k.bilska@um.kolobrzeg.pl

Poniżej cele i kierunki „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016-2019”. Pełna treść dokumentu, wraz z wszystkimi zadaniami, jest dostępna m.in. na stronie www.zabytki.kolobrzeg.eu

Cel priorytetowy I ZACHOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MIASTA

  • Kierunek 1. Ochrona zabytków miasta
  • Kierunek 2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

Cel priorytetowy II DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ORAZ WIZERUNKU MIASTA

  • Kierunek 1. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
  • Kierunek 2. Budowa wizerunku miasta na bazie dziedzictwa kulturowego,

Cel priorytetowy III BUDOWA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ I WIĘZI Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ORAZ PRZEKONANIA O POTRZEBIE JEGO ZACHOWANIA

  • Kierunek 1. Budowa tożsamości regionalnej
  • Kierunek 2. Promocja dziedzictwa kulturowego gminy.

Obwieszczenie

697 KBPobierz na dysk