Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 8 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok:
   1. głosy mieszkańców,
   2. głosy radnych,
   3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok:
  1. wystąpienie Prezydenta Miasta,
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzegu za 2019 rok,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok,
  4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok,
   2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok.
 5. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  1. z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
  2. z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Raport o Stanie Miasta

42 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Sprawozdanie finansowe

5.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

- Sprawozdanie z wykonania budżetu

11.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok

220 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok.

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku