Do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta ds. budżetu obywatelskiego i partycypacji społecznej należy:

 1. opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do corocznego procedowania budżetu obywatelskiego;
 2. przeprowadzenie procedury zgłaszania i wyboru przez mieszkańców zadań do realizacji budżetu obywatelskiego;
 3. koordynowanie prac zespołu ds. weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego;
 4. wprowadzenie narzędzi dedykowanych budżetowi obywatelskiemu, w tym opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją;
 5. administrowanie platformą dedykowaną budżetowi obywatelskiemu;
 6. promocja budżetu obywatelskiego i współpraca w tym zakresie z Biurem Prezydenta Miasta oraz Rzecznikiem prasowym Prezydenta;
 7. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu obywatelskiego;
 8. sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego;
 9. organizowanie konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg;
 10. podejmowanie działań mających na celu wsparcie i upowszechnianie wśród mieszkańców Kołobrzegu idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, integrowanie społeczności lokalnej;
 11. nadzór i współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie przygotowania materiałów na posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia Związku Miast Polskich;
 12. udział w posiedzeniach miejskich komisji.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA