Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy zapewnienie Prezydentowi Miasta możliwości koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i obronności, organizowania wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • opracowywania i aktualizacji miejskich planów takich jak: planu reagowania kryzysowego, planu obrony cywilnej, planu ochrony zabytków, planu operacyjnego ochrony przed powodzią, planu zabezpieczenia w wodę w warunkach szczególnych, planu dostarczania preparatów jodowych, planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
 • wykonywania zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży,
 • dokonywania oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Prezydenta pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,
 • organizowania szkoleń i ćwiczeń z udziałem wydziałów i biur Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg,
 • przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania,
 • tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej,
 • zapewnienia gotowości do działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • organizowania i utrzymywania w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, kierowania obroną cywilną i obronności,
 • prowadzenia stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej,
 • współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,
 • organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miasta oraz przez przedsiębiorców z terenu administrowanego przez Urząd Miasta,
 • planowania i organizowania szkolenia obronnego,
 • opracowania i aktualizowania dokumentacji w ramach planowania obronnego,
 • opracowania i prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji,
 • sprawowania kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych planów kontroli, zarządzania kontroli oraz koordynowania działalności podległych jednostek organizacyjnych,
 • planowania i realizowania zadań związanych z obowiązkową i szczególną ochroną obiektów oraz infrastrukturą krytyczną,
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań Prezydenta Miasta wynikających z wprowadzenia stanu wojennego - we współdziałaniu z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
 • planowania i zaopatrywania organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały,
 • organizowania i prowadzenia miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz magazynu sprzętu przeciw powodziowego,
 • planowania i realizowania wydatków budżetu miasta w ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne, w tym: planowanie i nadzór nad realizacją wydatków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz OSP Tryton,
 • w dziedzinie zagadnień objętych zakresem działania Wydziału:
  • opracowywanie projektów zarządzeń, poleceń i wytycznych Prezydenta Miasta,
  • prowadzenie kontroli realizacji zadań,
 • udzielania pomocy i informacji organom wojskowym w zakresie spraw Urzędu,
 • planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenia spraw związanych z rejestracją wojskową, sporządzanie wykazów, wydawanie decyzji w tym zakresie,
 • uczestniczenia w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej, sporządzania listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, uczestnictwo w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • prowadzenia spraw związanych z akcją kurierską,
 • prowadzenia ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,
 • orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osoby powołane do odbywania czynnej służby wojskowej,
 • prowadzenie Kancelarii Niejawnej dla właściwego rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania uprawnionym osobom dokumentów zawierających informacje niejawne.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA

Informacja nt. wystąpienia podtopień na terenie powiatu

526 KBPobierz na dyskPodgląd pliku