Wydział Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy zapewnienie Prezydentowi Miasta możliwości koordynowania współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i kierowania ich działaniami w przypadku klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i obronności, organizowania wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • opracowywania i aktualizacji miejskich planów takich jak: planu reagowania kryzysowego, planu obrony cywilnej, planu ochrony zabytków, planu operacyjnego ochrony przed powodzią, planu zabezpieczenia w wodę w warunkach szczególnych, planu dostarczania preparatów jodowych, planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
 • wykonywania zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży,
 • dokonywania oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywania czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Prezydenta pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,
 • organizowania szkoleń i ćwiczeń z udziałem wydziałów i biur Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg,
 • przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania skażeń i alarmowania,
 • tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej,
 • zapewnienia gotowości do działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • organizowania i utrzymywania w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, kierowania obroną cywilną i obronności,
 • prowadzenia stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej,
 • współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych oraz koordynowania planowania i realizacji tych zadań w zakresie ustalonym przepisami,
 • organizowania, koordynowania i sprawowania nadzoru nad przygotowaniami gospodarczo-obronnymi przez jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miasta oraz przez przedsiębiorców z terenu administrowanego przez Urząd Miasta,
 • planowania i organizowania szkolenia obronnego,
 • opracowania i aktualizowania dokumentacji w ramach planowania obronnego,
 • opracowania i prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji,
 • sprawowania kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywania rocznych planów kontroli, zarządzania kontroli oraz koordynowania działalności podległych jednostek organizacyjnych,
 • planowania i realizowania zadań związanych z obowiązkową i szczególną ochroną obiektów oraz infrastrukturą krytyczną,
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań Prezydenta Miasta wynikających z wprowadzenia stanu wojennego - we współdziałaniu z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
 • planowania i zaopatrywania organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały,
 • organizowania i prowadzenia miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz magazynu sprzętu przeciw powodziowego,
 • planowania i realizowania wydatków budżetu miasta w ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne, w tym: planowanie i nadzór nad realizacją wydatków Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz OSP Tryton,
 • w dziedzinie zagadnień objętych zakresem działania Wydziału:
  • opracowywanie projektów zarządzeń, poleceń i wytycznych Prezydenta Miasta,
  • prowadzenie kontroli realizacji zadań,
 • udzielania pomocy i informacji organom wojskowym w zakresie spraw Urzędu,
 • planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenia spraw związanych z rejestracją wojskową, sporządzanie wykazów, wydawanie decyzji w tym zakresie,
 • uczestniczenia w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej, sporządzania listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, uczestnictwo w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • prowadzenia spraw związanych z akcją kurierską,
 • prowadzenia ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,
 • orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osoby powołane do odbywania czynnej służby wojskowej,
 • prowadzenie Kancelarii Niejawnej dla właściwego rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania uprawnionym osobom dokumentów zawierających informacje niejawne.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA

Informacja nt. wystąpienia podtopień na terenie powiatu

526 KBPobierz na dyskPodgląd pliku