Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie urbanistyki i architektury, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych,
 • przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę,
 • prowadzenie rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie rejestru planów miejscowych,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.
 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny,
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego oraz ich analiza,
 •  przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium),
 • przeprowadzanie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian planów),
 • sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium),
 • sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmian planu),
 • przeprowadzanie procedur związanych z przeprowadzaniem konkursów architektonicznych, urbanistycznych i urbanistyczno - architektonicznych,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych pod względem zgodności z planem,
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie pod względem określenia zgodności z zasadami urbanistyki i architektury warunków dotyczących przetargów i ofert sprzedaży,
 • wpływanie na podnoszenie walorów architektoniczno-estetycznych i użytkowych zabudowy miejskiej,
 • opiniowanie projektów dotyczących estetyki Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz spisu zabytków wpisanych do rejestru;
 • opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów w zakresie określonym przez Prezydenta,
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie ustawy Prawo budowlane,
 • współpraca z wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w celu ustalenia wysokości renty planistycznej, obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • realizacji zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących Uzdrowiska oraz realizowanie zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym:

 • współpraca z Komisją Uzdrowiskową Rady Miasta Kołobrzeg,
 • współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno - Uzdrowiskowym,
 • uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska, w tym statutu,
 • koordynacja prac w zakresie opracowania operatu uzdrowiskowego,
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia co 10 lat, operatu
 • uzdrowiskowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących Systemów Informacji Przestrzennej, w tym:

 • Planowanie i koordynacja prac związanych z wdrożeniem technologii GIS,
 • Współpraca z instytucjami związanymi z funkcjonowaniem Systemu Informacji Przestrzennej,
 • Przeprowadzanie szkoleń indywidualnych oraz wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu Miasta z zakresu obsługi SIP oraz programów GIS,
 • Aktualizacja bazy danych SIP,
 • Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych ( wektoryzacja, konwersja, kalibracja),
 • Redakcja map na potrzeby Urzędu Miasta,
 • Wykonywania analiz przestrzennych na podstawie posiadanych danych GIS,
 • Zintegrowanie i zunifikowanie danych poszczególnych wydziałów urzędu zebranych w jednym miejscu,
 • Pomoc w tworzeniu zapisów w dokumentacji przetargowej, zgodnych z wymaganiami przestrzennej bazy danych GIS,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi wykonującymi wszelkiego rodzaju inwentaryzacje, opracowania itd. Dla urzędu Miasta, celem zasilenia systemu GIS danymi.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA