Wydział Urbanistyki i Architektury

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie urbanistyki i architektury, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych,
 • przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę,
 • prowadzenie rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie rejestru planów miejscowych,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.
 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny,
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego oraz ich analiza,
 •  przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium),
 • przeprowadzanie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian planów),
 • sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium),
 • sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmian planu),
 • przeprowadzanie procedur związanych z przeprowadzaniem konkursów architektonicznych, urbanistycznych i urbanistyczno - architektonicznych,
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych pod względem zgodności z planem,
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie pod względem określenia zgodności z zasadami urbanistyki i architektury warunków dotyczących przetargów i ofert sprzedaży,
 • wpływanie na podnoszenie walorów architektoniczno-estetycznych i użytkowych zabudowy miejskiej,
 • opiniowanie projektów dotyczących estetyki Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz spisu zabytków wpisanych do rejestru;
 • opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów w zakresie określonym przez Prezydenta,
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie ustawy Prawo budowlane,
 • współpraca z wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w celu ustalenia wysokości renty planistycznej, obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • realizacji zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących Uzdrowiska oraz realizowanie zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym:

 • współpraca z Komisją Uzdrowiskową Rady Miasta Kołobrzeg,
 • współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno - Uzdrowiskowym,
 • uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska, w tym statutu,
 • koordynacja prac w zakresie opracowania operatu uzdrowiskowego,
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia co 10 lat, operatu
 • uzdrowiskowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących Systemów Informacji Przestrzennej, w tym:

 • Planowanie i koordynacja prac związanych z wdrożeniem technologii GIS,
 • Współpraca z instytucjami związanymi z funkcjonowaniem Systemu Informacji Przestrzennej,
 • Przeprowadzanie szkoleń indywidualnych oraz wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu Miasta z zakresu obsługi SIP oraz programów GIS,
 • Aktualizacja bazy danych SIP,
 • Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych ( wektoryzacja, konwersja, kalibracja),
 • Redakcja map na potrzeby Urzędu Miasta,
 • Wykonywania analiz przestrzennych na podstawie posiadanych danych GIS,
 • Zintegrowanie i zunifikowanie danych poszczególnych wydziałów urzędu zebranych w jednym miejscu,
 • Pomoc w tworzeniu zapisów w dokumentacji przetargowej, zgodnych z wymaganiami przestrzennej bazy danych GIS,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi wykonującymi wszelkiego rodzaju inwentaryzacje, opracowania itd. Dla urzędu Miasta, celem zasilenia systemu GIS danymi.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA