Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Spraw Społecznych

 Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy prowadzenie spraw w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności:

 •  sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,
 • współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi na terenie miasta oraz organami samorządów zawodów medycznych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zdrowia i sprawami społecznymi, w tym przyznawanie i rozliczanie środków finansowych zgodnie
 • z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia,
 • opracowanie projektów planów finansowych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dysponowanie środkami zgodnie z uchwalonymi planami,
 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek, doradztwo i nadzór nad ich realizacją,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych:
  •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  •  Żłobek "Krasnal",
 • sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, działającymi na terenie miasta,
 • prowadzenie analizy problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów społecznych, w tym m. in.: Policja, Sąd, Prokuratura, inne,
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań objętych gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych/przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena,
 • monitoring i bieżąca koordynacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta, programów operacyjnych oraz gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta uchwał w zakresie:
  • gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  •  współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania WS
  • wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 •  przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw wydziału,
 •  przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom.
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
 • organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału, udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym obsługa administracyjna Komisji,
 • prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
  • obsługa spraw Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy,
 • prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia,
 • współdziałanie przy realizacji programu Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA