Wydział Spraw Społecznych

 Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy prowadzenie spraw w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności:

 •  sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,
 • współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi na terenie miasta oraz organami samorządów zawodów medycznych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zdrowia i sprawami społecznymi, w tym przyznawanie i rozliczanie środków finansowych zgodnie
 • z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia,
 • opracowanie projektów planów finansowych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dysponowanie środkami zgodnie z uchwalonymi planami,
 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek, doradztwo i nadzór nad ich realizacją,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych:
  •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  •  Żłobek "Krasnal",
 • sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, działającymi na terenie miasta,
 • prowadzenie analizy problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów społecznych, w tym m. in.: Policja, Sąd, Prokuratura, inne,
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań objętych gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych/przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena,
 • monitoring i bieżąca koordynacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta, programów operacyjnych oraz gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta uchwał w zakresie:
  • gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  •  współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania WS
  • wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 •  przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw wydziału,
 •  przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom.
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych,
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
 • organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału, udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym obsługa administracyjna Komisji,
 • prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
  • obsługa spraw Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy,
 • prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia,
 • współdziałanie przy realizacji programu Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA