Wydział Obsługi Mieszkańców

Do zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców należy bieżąca obsługa klientów urzędu, w tym w szczególności:

 •  Prowadzenie bieżącej obsługi klientów, w tym:
  • udzielanie informacji klientom o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
  • prowadzenie kancelarii Urzędu oraz komputerowego rejestru pism i dokumentów,
  • obsługa centrali telefonicznej,
  • potwierdzanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.
 • realizacja zadań związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem:
  • Karty Dużej Rodziny,
  • Zachodniopomorskiej Karty Dużej Rodziny,
  • Kołobrzeskiej Karty Seniora,
  • Zachodniopomorskiej Karty Seniora,
  • Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.
 • w oparciu o ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych, Kodeks Wyborczy:
  • prowadzenie czynności i postępowań administracyjnych w zakresie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw meldunkowych,
  • prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych, weryfikacja i aktualizacja danych osobowych w aplikacji "Źródło", rejestrze mieszkańców i rejestrze cudzoziemców,
  • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz rejestru PESEL
  • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu i szkolnemu na potrzeby oświaty,
  • sporządzanie raportów w celach statystycznych,
  • przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zawiadomień o utracie bądź zniszczeniu dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, unieważnianie dowodów osobistych,
  • prowadzenie spraw związanych z wyborami, w tym rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie decyzji w tym zakresie, sporządzanie aktów pełnomocnictwa dla wyborców
  • aktualizacja rejestru wyborców - prowadzenie rejestru osób wykreślonych i rejestru osób dopisanych, sporządzanie kwartalnych meldunków wyborczych,
  • przyjmowanie oświadczeń o organizowaniu zgromadzeń, wydawanie zakazów zgromadzeń i rozwiązywanie zgromadzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu,
  • przyjmowanie zawiadomień o organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych,
  • współpraca z policją w sprawach bezpieczeństwa publicznego oraz dyscypliny meldunkowej,
  • prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
  • występowanie o nadanie numeru PESEL dla: obywateli polskich zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP z wyjątkiem nowonarodzonych dzieci oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
  • pozyskiwanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,

Do zadań wydziału w zakresie działalności gospodarczej należy prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o transporcie drogowym, o usługach turystycznych, a w szczególności:

 • przyjmowanie wniosków (CEIDG -1) o wpis do CEIDG i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi,
 • udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych przedsiębiorcach do
 • informacja i pomoc przedsiębiorcom w korzystaniu z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),
 • współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i ZUS/KRUS w ramach czynności ewidencyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przy współpracy ze służbami porządkowymi,
 • przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od przedsiębiorców posiadających zezwolenia i bieżąca kontrola dokonywanych opłat,
 • planowanie i realizacja dochodów budżetu miasta z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną funkcjonowania rynku w zakresie zakłócania ciszy i porządku publicznego, spowodowanego sprzedażą napojów alkoholowych,
 • prowadzenie współpracy z organami kontroli (m.in. PIH, Sanepid) w zakresie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców,
 • prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym osobowym, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi, przyjmowanie licencji w depozyt w przypadku niewykonywania transportu drogowego taksówką,
 • koordynowanie działań i współpraca z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego, ZUS, Izbą Skarbową, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organizacjami zrzeszającymi taksówkarzy w zakresie przestrzegania wymogów udzielonych licencji na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
 • wydawanie postanowień w zakresie uzgodnień na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a nie będących obiektami hotelarskimi położonymi na terenie miasta oraz wydawanie zaświadczeń o dokonanych w ewidencji wpisach,
 • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA