Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw związanych ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami (w tym niebezpiecznymi), a w szczególności:

 • związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury technicznej, utrzymaniem czystości terenów gminnych, ochroną środowiska, konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym:
  • kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wody i gruntów,
  • kształtowanie polityki w zakresie infrastruktury technicznej zw. z gospodarką wodno-ściekową,
  • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
  • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,
  • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie odwodnienia dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury wodnej m.in. fontann, kaskady wodnej, źródełka solankowego, kuli wodnej, poidełek,
  • wnoszenie opłat za usługi wodne tj. odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych,
  • kształtowanie polityki w zakresie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, energię cieplną i inne źródła energotwórcze,
  • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie oświetlenia i zaopatrzenia w energię elektryczną na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową oświetlenia ulic, placów, terenów osiedlowych gminy, zasobów parkowych, zieleni miejskiej,
  • nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych oraz eksploatację małej architektury na terenach miejskich z wyłączeniem pomników,
  • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie zieleni,
  • nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i estetyki na terenach miejskich.
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat w tym prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Komisji ds. Ochrony Drzewostanu na terenie Miasta Kołobrzeg,
  • oflagowanie miasta – ulice,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych,
  • przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, koncepcji geologicznych i innych,
  • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
  • przygotowywanie projektów uchwał określających wykaz kąpielisk oraz wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy wraz z prowadzeniem ich ewidencji – obowiązki Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom - uprawnienia Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne,
  • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta,
  •  nadzór nad realizacją zadania związanego z usuwaniem barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg.
 • spraw związanych z gospodarowaniem odpadami (w tym niebezpiecznymi) i ochroną środowiska, w tym:
  • kształtowanie polityki w zakresie gospodarowania odpadami,
  • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
  •  nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o warunki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nad realizacją zadań powierzonych
  • przygotowywanie uchwał związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gminy,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych - zezwolenia na działalność zw. z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  •  nadzór nad firmami posiadającymi wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzenie ewidencji umów zawartych pomiędzy podmiotami a przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  • nadzór nad selektywną zbiórką odpadów w gminie, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
  • w trybie wykonywania zastępczego usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta
  • w przypadkach nie respektowania tego obowiązku przez właścicieli nieruchomości, obciążanie ich kosztami wywozu i składowania,
  •  informowanie, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • przygotowanie, weryfikacja i wprowadzenie do systemu informatycznego deklaracji dot. wymiaru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  •  przygotowywanie i wydawanie decyzji określających dot. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  •  kontrole nieruchomości pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miasto Kołobrzeg,
  • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
  • nadzór nad firmami posiadającymi zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA