Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw związanych ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami (w tym niebezpiecznymi), a w szczególności:

 • związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury technicznej, utrzymaniem czystości terenów gminnych, ochroną środowiska, konserwacją i utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym:
  • kształtowanie polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wody i gruntów,
  • kształtowanie polityki w zakresie infrastruktury technicznej zw. z gospodarką wodno-ściekową,
  • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
  • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,
  • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie odwodnienia dla inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury wodnej m.in. fontann, kaskady wodnej, źródełka solankowego, kuli wodnej, poidełek,
  • wnoszenie opłat za usługi wodne tj. odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych,
  • kształtowanie polityki w zakresie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, energię cieplną i inne źródła energotwórcze,
  • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie oświetlenia i zaopatrzenia w energię elektryczną na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową oświetlenia ulic, placów, terenów osiedlowych gminy, zasobów parkowych, zieleni miejskiej,
  • nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych oraz eksploatację małej architektury na terenach miejskich z wyłączeniem pomników,
  • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie zieleni,
  • nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i estetyki na terenach miejskich.
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat w tym prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Komisji ds. Ochrony Drzewostanu na terenie Miasta Kołobrzeg,
  • oflagowanie miasta – ulice,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych,
  • przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, koncepcji geologicznych i innych,
  • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
  • przygotowywanie projektów uchwał określających wykaz kąpielisk oraz wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy wraz z prowadzeniem ich ewidencji – obowiązki Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom - uprawnienia Prezydenta wynikające z Ustawy Prawo wodne,
  • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta,
  •  nadzór nad realizacją zadania związanego z usuwaniem barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg.
 • spraw związanych z gospodarowaniem odpadami (w tym niebezpiecznymi) i ochroną środowiska, w tym:
  • kształtowanie polityki w zakresie gospodarowania odpadami,
  • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
  •  nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o warunki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nad realizacją zadań powierzonych
  • przygotowywanie uchwał związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gminy,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych - zezwolenia na działalność zw. z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  •  nadzór nad firmami posiadającymi wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzenie ewidencji umów zawartych pomiędzy podmiotami a przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  • nadzór nad selektywną zbiórką odpadów w gminie, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
  • w trybie wykonywania zastępczego usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta
  • w przypadkach nie respektowania tego obowiązku przez właścicieli nieruchomości, obciążanie ich kosztami wywozu i składowania,
  •  informowanie, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • przygotowanie, weryfikacja i wprowadzenie do systemu informatycznego deklaracji dot. wymiaru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  •  przygotowywanie i wydawanie decyzji określających dot. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  •  kontrole nieruchomości pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miasto Kołobrzeg,
  • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
  • nadzór nad firmami posiadającymi zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA