Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją miejskiej infrastruktury i zasobami lokalowymi w zakresie utrzymania i remontów, a w szczególności:

 • w zakresie spraw związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym Gminy Miasto Kołobrzeg, tj. budynkami i lokami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, garażami należy:
 • tworzenie warunków umownych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień umowy przez zarządców zasobów lokalowych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych dotyczących wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacyjnych, opłat za media i funduszy remontowych w oparciu o przedkładane przez zarządcę dokumenty,
 • opracowywanie planów i programów zarządzania zasobami lokalowymi gminy,
 • planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym gminy oraz przedkładanie tych planów do ujęcia w budżecie Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • zawieraniem i rozwiązywaniem umów o najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,
  • zawieraniem i rozwiązywaniem umów z podmiotami dostarczającymi do zasobów lokalowych media, m.in. wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz lub świadczącymi usługi w zakresie odprowadzania ścieków, zbierania odpadów itp.,
  • ustalaniem wymiaru czynszu najmu lokali użytkowych, garaży,
 •  postępowaniem egzekucyjnym (eksmisje, dochodzenie należności czynszowych i należności z tytułu przypisanych opłat),
 • wykonywanie zadań związanych z reprezentowaniem Miasta w funkcjach właściciela zasobów lokalowych we wspólnotach w ramach udzielonego upoważnienia,
 • prowadzenie spraw wynikających z działania Komisji Mieszkaniowej,
 • gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi poprzez:
 • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 •  wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia zadań związanych z reprezentowaniem Miasta jako właściciela zasobów lokalowych,
 • prowadzeniespraw związanych z zapewnieniem azylu bezdomnym zwierzętom,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym miejskich zasobów osiedlowych: urządzeń na terenach rekreacyjnych i placach zabaw i innych drobnych form architektonicznych,
 • planowanie i nadzorowanie remontów nawierzchni oraz małej architektury.
 • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta w zakresie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury drogowej Gminy Miasto Kołobrzeg tj. drogami publicznymi i wewnętrznymi (nie zaliczonymi do żadnej z kategorii dróg publicznych), a w szczególności:
  • współpraca z innymi organami w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
  • opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych,
  • nadzorowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • planowanie, realizacja i nadzorowanie remontów nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych,
  • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
  • wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie m. Kołobrzeg, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg
  • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego, naliczanie kar i opłat,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów dróg wewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej - przygotowywanie umów,
  • nadzór na realizacją umowy na administrowanie i zarządzanie strefami płatnego parkowania,
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg,
  • opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej
  • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i innych programów z zakresu działalności referatu,
  • sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności referatu,
  • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
  • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA