Wydział Inwestycji i Rozwoju

 Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy realizowanie zadań związanych z prowadzeniem spraw inwestycji Miasta oraz spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy finansowej z różnych źródeł, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta,
 • rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i sprawozdawczość inwestycyjna,
 • wykonywanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym zadań realizowanych przez Urząd Miasta, w tym:
 • egzekwowanie właściwego (wynikającego z zawartych umów i obowiązujących powszechnie przepisów prawa) wykonania zadania inwestycyjnego, rozliczanie finansowe,
 • współpraca z Kierownikiem Projektu w czasie realizacji inwestycji,
 • uczestniczenie w odbiorach końcowych zadania inwestycyjnego,
 • dostarczanie danych Kierownikowi Projektu na potrzeby sprawozdawczości projektowej (kwartalnej, rocznej i końcowej).
 • opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji,
 • koordynowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji własnych miasta (realizowanych przez wydział) a w szczególności uzyskiwanie opinii i uzgodnień właściwych wydziałów Urzędu w zakresie planowania, projektowania i wykonywania inwestycji,
 • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie projektów umów,
 • informowanie z wyprzedzeniem wydziałów urzędu miasta oraz miejskich służb o terminach i zakresach inwestycji w celu właściwej koordynacji działań związanych z jak najmniejszą uciążliwością inwestycji dla mieszkańców i gości,
 • udział w kontrolach dzierżawców w zakresie realizowania inwestycji wynikających z umów z miastem na wniosek naczelnika właściwego wydziału,
 • aktualizacja oraz monitorowane realizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz programów operacyjnych w zakresie działalności wydziału.
 • ustalanie priorytetów, przygotowywanie wykazu projektów w ramach dziedzin strategicznych, przewidywanych do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących pozyskania bezzwrotnych środków finansowych.
 • monitorowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej.
 •  współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Miasta, spółkami miejskimi, partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi

Do zadań Wydziału w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg należy:

 • współpraca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie,
 • świadczenie usług informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej dla społeczności lokalnej,
 • udostępnianie bezpłatnych publikacji, broszur informacyjnych i przewodników i na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucji, prawodawstwa, programów oraz polityk,
 • promowanie Sieci Informacyjnej EUROPE DIRECT Kołobrzeg podczas imprez, targów, seminariów, konferencji,
 • udostępnianie bazy danych i bezpłatnych połączeń z centrum Europa Direct, współpraca z jednostkami miejskimi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Kołobrzegu w zakresie prowadzonej przez Punkt działalności.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA