Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, indywidualna współpraca z przedsiębiorcami w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, prowadzenie całości spraw związanych ze zbywaniem w drodze przetargu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości oraz spraw z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

 •  przekazanie gruntów w:
  • użytkowanie wieczyste,
  • zarząd i użytkowanie,
  •  w dzierżawę na cele handlowe, tereny zielone, pod uprawy, parkingi, cele budowlane, dzierżawę obiektów w tym koordynacja działań z zakresie istotnych warunków umowy oraz wnioskowanie do Wydziału Inwestycji o prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie remontów, modernizacji i inwestycji przedmiotu dzierżawy,
  •  użyczenie,
 • dzierżawa innych gruntów,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użytkowanie gruntów gminnych,
 • sprzedaż części działek budowlanych lub innych gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek istniejących,
 • sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność lub sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych,
 • ustalanie obowiązków opłat za niezagospodarowanie nieruchomości w oznaczonym terminie,
 • ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu: wzrostu wartości nieruchomości, podziału nieruchomości, doprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,
 • analiza i sprawozdawczość w zakresie gminnego zasobu nieruchomości,
 •  sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami na każdy rok budżetowy,
 • prowadzenie ewidencji sprzedanych nieruchomości,
 • ustalenie warunków umowy na wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego- aportem, nieruchomości do spółek miejskich,
 • przejmowanie od spółek miejskich zbędnych nieruchomości,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, a w tym składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o dokonywanie zmian w księgach wieczystych z zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, domów jednorodzinnych oraz garaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców,
 • prowadzenie spraw z zakresu renty planistycznej, a w szczególności ustalanie właściwej opłaty.
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją zasobów lokalowych i współpraca z właściwymi służbami Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • sprawy gospodarstw rolnych w mieście, w tym prowadzenie zbioru danych statystycznych, wydawanie świadectw i zaświadczeń w oparciu o prowadzoną dokumentację gospodarstw rolnych,
 • kontrole w zakresie zagospodarowania i korzystania z gruntów miejskich,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań dotyczących przetargów i zamówień publicznych na wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków, opracowania geodezyjne,
 • realizacja roszczeń o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie prawa własności garaży i pawilonów.
 • przygotowanie terenu do sprzedaży:
 • ewentualna regulacja stanu prawnego,
 • zlecenie przeprowadzenia stosownych ekspertyz biegłym,
 • pozyskanie stosownych informacji dotyczących możliwości uzbrojenia terenu w media i ciągi komunikacyjne lub wnioskowanie do właściwych jednostek o przystąpienie do inwestycji w tym zakresie,
 • oznaczenie obszaru sprzedawanych nieruchomości (geodezyjne, reklamowe).
 • kompleksowa informacja prawna dotycząca lokowania inwestycji na terenie Kołobrzegu
 •  informacja na temat zachęt inwestycyjnych: stosownych uchwał podatkowych i lokalnych programy wsparcia dla inwestorów,
 • stworzenie i aktualizacja informacja na temat lokalnych uwarunkowań gospodarczych,
 • przygotowanie wymaganej przepisami prawa podstawowej dokumentacji dotyczącej zbycia nieruchomości,
 • sprzedaż prawa własności lub oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu,
 • wykonywanie ustawowego prawa pierwokupu,
 • przekazywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub powiatu,
 • przedłużanie ustalonych umową sprzedaży terminów zabudowy sprzedanych nieruchomości lub zmiana formy zabezpieczenia kar umownych,
 • opiniowanie innego rozporządzenia nieruchomościami niż wynikające z zadań wydziału,
 • odszkodowania za grunty przejęte do mienia komunalnego na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
 • prowadzenie procedury scalania lub podziału nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zagospodarowanie nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie procedury w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
 • wywłaszczanie gruntów na cele publiczne związane z zadaniami własnymi gminy,
 • nabywanie nieruchomości do mienia komunalnego,
 • zamiana gruntów,
 • utrzymywanie (za pośrednictwem Biura Informatyki) w aktualności treści fakultatywnej numerycznej bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla potrzeb Urzędu Miasta poprzez pozyskiwanie danych z właściwych jednostek,
 •  wnioskowanie modyfikacji bazy danych SIT o nowe warstwy w uzgodnieniu z Wydziałem Komunalnym i Wydziałem Urbanistyki i Architektury,
 • nazewnictwo ulic i placów,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • stworzenie i prowadzenie marketingu sprzedaży nieruchomości poprzez reklamę i kolportaż materiałów promocyjnych, uczestnictwo w zorganizowanych targach branżowych,
 • wskazywanie lokalizacji bądź likwidowanie targowisk miejskich, współpraca z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA