Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, indywidualna współpraca z przedsiębiorcami w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, prowadzenie całości spraw związanych ze zbywaniem w drodze przetargu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości oraz spraw z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

 •  przekazanie gruntów w:
  • użytkowanie wieczyste,
  • zarząd i użytkowanie,
  •  w dzierżawę na cele handlowe, tereny zielone, pod uprawy, parkingi, cele budowlane, dzierżawę obiektów w tym koordynacja działań z zakresie istotnych warunków umowy oraz wnioskowanie do Wydziału Inwestycji o prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie remontów, modernizacji i inwestycji przedmiotu dzierżawy,
  •  użyczenie,
 • dzierżawa innych gruntów,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użytkowanie gruntów gminnych,
 • sprzedaż części działek budowlanych lub innych gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek istniejących,
 • sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność lub sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych,
 • ustalanie obowiązków opłat za niezagospodarowanie nieruchomości w oznaczonym terminie,
 • ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu: wzrostu wartości nieruchomości, podziału nieruchomości, doprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,
 • analiza i sprawozdawczość w zakresie gminnego zasobu nieruchomości,
 •  sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami na każdy rok budżetowy,
 • prowadzenie ewidencji sprzedanych nieruchomości,
 • ustalenie warunków umowy na wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego- aportem, nieruchomości do spółek miejskich,
 • przejmowanie od spółek miejskich zbędnych nieruchomości,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, a w tym składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o dokonywanie zmian w księgach wieczystych z zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, domów jednorodzinnych oraz garaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców,
 • prowadzenie spraw z zakresu renty planistycznej, a w szczególności ustalanie właściwej opłaty.
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją zasobów lokalowych i współpraca z właściwymi służbami Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • sprawy gospodarstw rolnych w mieście, w tym prowadzenie zbioru danych statystycznych, wydawanie świadectw i zaświadczeń w oparciu o prowadzoną dokumentację gospodarstw rolnych,
 • kontrole w zakresie zagospodarowania i korzystania z gruntów miejskich,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań dotyczących przetargów i zamówień publicznych na wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków, opracowania geodezyjne,
 • realizacja roszczeń o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienie prawa własności garaży i pawilonów.
 • przygotowanie terenu do sprzedaży:
 • ewentualna regulacja stanu prawnego,
 • zlecenie przeprowadzenia stosownych ekspertyz biegłym,
 • pozyskanie stosownych informacji dotyczących możliwości uzbrojenia terenu w media i ciągi komunikacyjne lub wnioskowanie do właściwych jednostek o przystąpienie do inwestycji w tym zakresie,
 • oznaczenie obszaru sprzedawanych nieruchomości (geodezyjne, reklamowe).
 • kompleksowa informacja prawna dotycząca lokowania inwestycji na terenie Kołobrzegu
 •  informacja na temat zachęt inwestycyjnych: stosownych uchwał podatkowych i lokalnych programy wsparcia dla inwestorów,
 • stworzenie i aktualizacja informacja na temat lokalnych uwarunkowań gospodarczych,
 • przygotowanie wymaganej przepisami prawa podstawowej dokumentacji dotyczącej zbycia nieruchomości,
 • sprzedaż prawa własności lub oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu,
 • wykonywanie ustawowego prawa pierwokupu,
 • przekazywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub powiatu,
 • przedłużanie ustalonych umową sprzedaży terminów zabudowy sprzedanych nieruchomości lub zmiana formy zabezpieczenia kar umownych,
 • opiniowanie innego rozporządzenia nieruchomościami niż wynikające z zadań wydziału,
 • odszkodowania za grunty przejęte do mienia komunalnego na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
 • prowadzenie procedury scalania lub podziału nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zagospodarowanie nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie procedury w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
 • wywłaszczanie gruntów na cele publiczne związane z zadaniami własnymi gminy,
 • nabywanie nieruchomości do mienia komunalnego,
 • zamiana gruntów,
 • utrzymywanie (za pośrednictwem Biura Informatyki) w aktualności treści fakultatywnej numerycznej bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla potrzeb Urzędu Miasta poprzez pozyskiwanie danych z właściwych jednostek,
 •  wnioskowanie modyfikacji bazy danych SIT o nowe warstwy w uzgodnieniu z Wydziałem Komunalnym i Wydziałem Urbanistyki i Architektury,
 • nazewnictwo ulic i placów,
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • stworzenie i prowadzenie marketingu sprzedaży nieruchomości poprzez reklamę i kolportaż materiałów promocyjnych, uczestnictwo w zorganizowanych targach branżowych,
 • wskazywanie lokalizacji bądź likwidowanie targowisk miejskich, współpraca z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA