Wydział Księgowości i Sprawozdawczości

Do zadań Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości należy prowadzenie spraw związanych z księgowością dochodów i wydatków, realizacją sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych oraz statystycznych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności:

 1. nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu, a w szczególności uzyskiwanie bieżących informacji o przyczynach odchyleń od planu;
 2. obsługa finansowo - księgowa rachunków bankowych Miasta;
 3. prowadzenie obsługi Miasta w zakresie zaciągania, rozliczania i ewidencji kredytów, pożyczek i obligacji;
 4. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniami regulującymi zasady rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wymogami sprawozdawczości budżetowej i ustawy o rachunkowości, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskich i funduszy pomocowych;
 5. prowadzenie ewidencji dochodów budżetu miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz źródeł w tym: dochody własne, udziały w podatkach gromadzonych centralnie, subwencje, dotacje z budżetu państwa;
 6. rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami;
 7. prowadzenie ewidencji wydatków miasta według kierunków finansowania;
 8. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone Miasta;
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i wyposażenia oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku;
 10. przechowywanie i ewidencja weksli oraz gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umów;
 11. przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet;
 12. opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych;
 13. bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta, w tym planów finansowych jednostek organizacyjnych z przebiegu wykonania oraz przedkładanie informacji Skarbnikowi;
 14. prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz sporządzanie jednostkowej deklaracji VAT;
 15. sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie deklaracji jednostek podległych i Urzędu oraz rozliczenie w tym zakresie z właściwym Urzędem Skarbowym;
 16. sporządzanie i przekazywanie do właściwego Ministerstwa Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT Gminy Miasto Kołobrzeg (JPK-VAT) oraz schematów podatkowych MDR;
 17. sporządzanie: jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Kołobrzeg, bilansu z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego;
 18. sporządzanie z zakresu dochodów i wydatków sprawozdań budżetowych jednostkowych, zbiorczych i łącznych Gminy Miasto Kołobrzeg;
 19. realizacja dochodów z mienia gminy;
 20. nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a będących dochodami gminy (opłata adiacencka);
 21. prowadzenie spraw związanych z ewidencją płatników i inkasentów opłat;
 22. rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych (należności wymagalnych), w przypadku należności niewymagalnych wnioski w sprawie ulg rozpatrują wydziały merytoryczne;
 23. księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku zniesionego, opłaty od posiadania psów;
 24. księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw w szczególności: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycinkę drzew, opłaty za licencje taxi, opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, za udostępnienie danych, kary za wykonanie obowiązku szkolnego, zwrot nienależnie pobranej dotacji;
 25. podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych i tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw tj. zastawy, hipoteki;
 26. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną;
 27. prowadzenie postępowań określające zaległość z zakresu opłat lokalnych;
 28. wydawanie i rozliczanie kwitariuszy przychodowych oraz przeprowadzanie kontroli rachunkowej rozliczeń inkasentów opłaty uzdrowiskowej i opłaty targowej;
 29. księgowanie wpłat z tytułu inkasa opłaty uzdrowiskowej i targowej, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności inkasentów za pobrane opłaty w drodze inkasa i nieodprowadzone na rachunek gminy oraz prowadzenie postępowań w przypadku odmowy uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, a także podejmowanie czynności egzekucyjnych;
 30. księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej;
 31. prowadzenie postępowań, z zakresu opłaty skarbowej.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA