Referat Oświaty

Do zadań Referatu Oświaty, stanowiącego integralną część Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, należy w szczególności:

 • programowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • ocenianie i prognozowanie potrzeb placówek w zakresie modernizacji, remontów i inwestycji,
 • zatwierdzanie i nadzór nad realizacją projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz doradztwo w tym zakresie,
 • opiniowanie regulaminów organizacyjnych placówek,
 • doradztwo i nadzór nad realizacją przyjętych statutów i regulaminów organizacyjnych,
 • nadzór nad realizacją polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek,
 • planowanie potrzeb finansowych placówek oświatowych podległych Miastu,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:
 • legalnością i rzetelnością dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem,
 • przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań oświatowo- wychowawczych realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań oświatowo- wychowawczych przez prowadzone przedszkola i szkoły,
 • rozliczanie dowozu uczniów na podstawie zawartych umów z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach uregulowanych odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek,
 • przygotowanie propozycji ocen pracy dyrektorów, podległych placówek oświatowych,
 • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Prezydenta Miasta dla uczniów kołobrzeskich szkół,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody, medale i odznaczenia oraz koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych,
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów,
 • prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne,
 • sporządzanie świadectw pracy dla byłych pracowników placówek oświatowych, których akta znajdują się w archiwum Urzędu Miasta,
 • prowadzenie i uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli,
 • pełnienie nadzoru nad działalnością:
  • Centrum Usług Wspólnych
  • przedszkoli miejskich
  • szkół podstawowych,
  • gimnazjum oraz ocena ich funkcjonowania.
 • monitoring i realizacja przedsięwzięć realizacyjnych dotyczących oświaty, wynikających z Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie Edukacja i Sport w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg,
 • nadzór nad danymi przekazywanymi do Systemu Informacji Oświatowej przez jednostki oświatowe publiczne i niepubliczne oraz Centrum Usług Wspólnych,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru szkół i placówek oświatowych, prowadzenie rejestru i zmian do upoważnień do Systemu Informacji Oświatowej dla placówek publicznych i niepublicznych,
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących oświaty,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw referatu oraz kontrola ich realizacji,
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych,
 • przeprowadzanie tematycznych kontroli z zakresu przestrzegania przepisów regulujących zasady finansów publicznych.

Do zadań Wydziału w zakresie kultury i kultury fizycznej należy nadzór nad pracą placówek kultury, kultury fizycznej, a w szczególności:

 • sporządzanie planów rzeczowych i finansowych działalności kulturalnej oraz nadzór nad prawidłową realizacją środków z budżetu,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie kultury i kultury fizycznej:
  •  Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, b) Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • współdziałanie i koordynacja współpracy komunalnych jednostek ze społecznym ruchem kulturalnym, państwowymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, środowiskami opiniotwórczymi, ośrodkami naukowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami w dziedzinie wspierania życia kulturalnego,
 • współdziałanie w celu rozwoju kultury fizycznej z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami i udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych,
 • obsługa środków budżetowych przeznaczonych na działalność z zakresu kultury i kultury fizycznej,
 • współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w celu zagospodarowania terenów na osiedlach pod względem sportowo - rekreacyjnym,
 • nadzór nad imprezami sportowo - rekreacyjnymi wynikającymi z realizacji budżetu miasta,
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu kultury i sportu,
 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,
 • opracowywanie treści projektów mów, zleceń dokumentów w zakresie spraw wydziału,
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom.
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału
 • opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wydziału,
 • monitoring i realizacja przedsięwzięć realizacyjnych dotyczących kultury fizycznej i kultury, wynikających z Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie Edukacja i Sport w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg,
 • udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA