Wydział Egzekucji Administracyjnej

Do zadań Wydziału Egzekucji Administracyjnej należy w szczególności:

 • prowadzenie działań przedegzekucyjnych (powiadomienia SMS);
 • podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w podatkach i opłatach, dla których organem właściwym do ustalania lub określania i pobierania jest Prezydent Miasta oraz z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw oraz kwot dotacji podlegających zwrotowi (upomnienia, tytuły wykonawcze);
 •  podejmowanie działań w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • księgowanie, rozliczanie wpłat, dochodzenie należności z tytułu opłaty parkingowej (dodatkowej);
 • księgowanie, rozliczanie wpłat z tytułu opłaty za rowery miejskie – KRM;
 • księgowanie, rozliczanie wpłat, dochodzenie należności z tytułu kar i grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym przez Straż Miejską;
 • podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw;
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną;
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg podatkowych wynikających z Ordynacji podatkowej w zakresie podatków i opłat pobieranych przez Gminę;
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg w zapłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez JST;
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach należnych gminie, a pobieranych przez Urząd Skarbowy (dot. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej);
 • współpraca z poszczególnymi wydziałami urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu gminy.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA/strong>