Wydział Podatków i Opłat

 Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy działanie na rzecz pozyskiwania wpływów z podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Prezydenta Miasta roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych będących wpływami z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę;
  • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez Gminę Miasto Kołobrzeg;
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników;
  • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym postępowań nadzwyczajnych oraz pokontrolnych w stosunku do podatków i opłat lokalnych;
  • przygotowywanie projektów planów i analiz, zmian planów dochodów, w szczególności wycinka budżetu miasta w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych;
  • przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta;
  • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu dochodów podatkowych, a wynikających z przepisów finansów publicznych jak i podatkowych, w tym także opracowanie sprawozdawczości z wykonania dochodów za dany rok budżetowy;
  • współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA