Urząd Stanu Cywilnego

 Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Prawa o aktach stanu cywilnego, Ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych związanych ze sprawami osobowymi, a w szczególności:

 • Przyjmowanie zgłoszeń woli zawarcia małżeństwa w formie cywilnej oraz wyznaniowej ze skutkiem cywilnym w prawie polskim,
 • Przyjmowanie zgłoszeń urodzeń,
 • Przyjmowanie zgłoszeń zgonów,
 • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego,
 • Prowadzenie rejestru uznań w rejestrze stanu cywilnego,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach:
  • przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego będącego dowodem zdarzenia (urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu) i jego rejestracji do rejestru stanu cywilnego drodze transkrypcji,
  • sprostowania aktu stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenia wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego,
  • uzupełnienia aktu stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych,
  • rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie, gdzie miały miejsce nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
  • zmiany imion i nazwisk.
 • Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu,
 • Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:
  • odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w tym w formie dokumentu elektronicznego),
  • zaświadczenie o zamieszczanych lub niezamieszczanych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby (w tym w formie dokumentu elektronicznego),
  • zaświadczenie o stanie cywilnym (w tym w formie dokumentu elektronicznego),
 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego:
  • zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
  • zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • zaświadczenia, stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  • zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu wydawane bezpośrednio po sporządzeni aktu urodzenia noworodka urodzonego na terenie Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.
 •  Przyjmowanie do protokołu oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy:
  • pisemnych zapewnień od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • o wstąpieniu w związek małżeński (forma uroczysta),
  • o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego,
  • złożonych na podstawie art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • koniecznych do uznania ojcostwa dziecka,
  • o nazwisku małoletniego dziecka na podstawie art.69 ust.1 Prawa o aktach stanu cywilnego,
  • o zmianie imienia lub imion dziecka,
  • małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,
 •  Rejestracja zmian w rejestrze stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, oświadczeń woli oraz prawomocnych orzeczeń sądowych,
 •  Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia noworodka urodzonego na terenie Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.
 • Występowanie o nadanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci.
 • Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
 • Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi w sprawach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
 • Wydawanie postanowień zezwalających na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
 • Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,
 • Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
 • Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE,
 • Organizacja uroczystości związanych z zawarciem małżeństwa w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego Kołobrzeg i poza nim,
 • Organizacja uroczystości związanych z wręczeniem odznaczeń państwowych - MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE oraz uroczystości związanych z jubileuszem setnych urodzin".

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA