Biuro Informatyki

Do zadań Biura Informatyki należą sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Miasta, a w szczególności:

 • koordynacja przedsięwzięć informatycznych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w celu stworzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu Miasta, Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu intranetowego,
 • planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej Urzędu,
 • testowanie i wdrażanie systemów informatycznych,
 • koordynowanie procesu tworzenia baz danych,
 • obsługa informatyczna wyborów,
 • planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb,
 • opracowywanie projektów systemów i wykonywanie aplikacji dedykowanych pojedynczym stanowiskom pracy,
 • nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania,
 • administrowanie siecią informatyczną Urzędu, w tym archiwizowanie zasobów elektronicznych,
 • administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokonywanie niezbędnych napraw,
 • prowadzenie wewnętrznej ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 • szkolenie pracowników urzędu pod kątem przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych.
 • koordynacja tworzenia infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Urząd,
 • współdziałanie z Wydziałem Rozwoju Miasta w przygotowaniu projektów z dziedziny infrastruktury telekomunikacyjnej i społeczeństwa informacyjnego umożliwiających wsparcie z funduszy unijnych.
 • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA