Biuro Zamówień Publicznych

 Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych oraz obsługa Komisji Przetargowej, a w szczególności:

  •  organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących przetargów i zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, Biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg nie posiadających osobowości prawnej z wyłączeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
  • współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych, a w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • występowanie w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach arbitrażowych,
  • prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za zapewnienie zgodności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem zarówno krajowym jak i unijnym.


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA