Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Rady Miasta

 Zadaniem Biura Rady Miasta jest kompleksowa obsługa Rady Miasta, Komisji, Klubów Radnych oraz Przewodniczącego Rady i jego zastępców, a w szczególności:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Przewodniczącego, w szczególności przygotowanie i obsługa spotkań Przewodniczącego,
 • przygotowanie i obsługa sesji, komisji stałych i doraźnych oraz klubów radnych,
 • Sporządzanie protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady,
 • informowanie wydziałów o aktach normatywnych lub innych aktach prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 • prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, prowadzenie kompletnego zbioru aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie rejestrów:
 • wniosków Komisji,
  • interpelacji, zapytań, wniosków radnych,
  • wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów
 • organizacja załatwiania skarg, wniosków i petycji należących do właściwości Rady,
 • opracowywanie projektów uchwał Rady wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady, Komisje, Kluby Radnych oraz radnych,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji podjętych uchwał,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i wyróżnień gminnych,
 • organizacja i koordynacja przygotowania odpowiednich materiałów dla Rady i Komisji,
 •  umożliwianie wglądu zainteresowanym do uchwał Rady Miasta oraz protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji po ich sporządzeniu,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • rozliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA