Biuro Prawne

 Do zadań Biura Prawnego - zespołu radców prawnych należy kompleksowa obsługa prawna Urzędu, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych, udzielanie opinii i porad kierownictwu i wydziałom Urzędu,
 • bieżąca obsługa prawna Biura Rady Miasta,
 • informowanie kierownictwa i naczelników wydziałów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • informowanie o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie lub zmiana umowy,
 • nadzór prawny nad egzekucją należności pieniężnych,
 •  występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • opiniowanie wniosków kierowanych na Kolegium Prezydenta,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym uchwał przygotowywanych przez organy administracyjne i samorządowe; opinii prawnej wymagają w szczególności:
  • akty prawne o charakterze ogólnym (uchwały),
  • decyzje indywidualne w skomplikowanych sprawach,
  • umowy długoterminowe, nietypowe lub o znacznej wartości,
 • odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
 • sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA