Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Kadr i Płac

 Do zadań Biura Kadr i Płac należy prowadzenie całokształtu spraw kadrowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta, a w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw kadrowych i BHP pracowników Urzędu oraz kierownictwa jednostek podległych Miastu, za wyjątkiem szkół, przedszkoli i spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze stażami, praktykami szkolnymi i studenckimi w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu,
 • nadzór nad aktualizacją kart stanowiskowych,
 • kontrola dyscypliny pracy urzędników,
 • prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego z wynagrodzeń za pracę,
 • wystawianie i rejestracja delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie umów oraz naliczanie ryczałtów za wykorzystanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • rozliczanie ryczałtów telefonicznych pracowników Urzędu,
 • wypełnianie dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego obecnie zatrudnionych jak i byłych pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz list wypłat z tytułu umów dzieło i zlecenia,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych pracowników i byłych pracowników,
 • ustalenie uprawnień i naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,
 • pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych,
 • pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dla których Urząd Miasta jest płatnikiem,
 • prowadzenie kartotek płacowych pracowników Urzędu i comiesięczna ich aktualizacja,
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranego wynagrodzenia pracowników Urzędu,
 • zgłaszanie (do ZUS) i wyrejestrowywanie pracowników Urzędu do ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie list wypłat diet i ryczałtów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli,
 • przygotowywanie list wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • rozliczanie wynagrodzenia Miejskiej (Gminnej) Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji wpłat na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie danych osobowych i płacowych w komputerowym systemie kadrowo - płacowym,
 • sporządzanie zestawień dotyczących wynagrodzeń pracowników i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego celem dalszej ewidencji księgowej,
 • organizacja służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników.
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy w urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA