Biuro Kadr i Płac

 Do zadań Biura Kadr i Płac należy prowadzenie całokształtu spraw kadrowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta, a w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw kadrowych i BHP pracowników Urzędu oraz kierownictwa jednostek podległych Miastu, za wyjątkiem szkół, przedszkoli i spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze stażami, praktykami szkolnymi i studenckimi w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu,
 • nadzór nad aktualizacją kart stanowiskowych,
 • kontrola dyscypliny pracy urzędników,
 • prowadzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego z wynagrodzeń za pracę,
 • wystawianie i rejestracja delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie umów oraz naliczanie ryczałtów za wykorzystanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,
 • rozliczanie ryczałtów telefonicznych pracowników Urzędu,
 • wypełnianie dokumentów w celu ustalenia kapitału początkowego obecnie zatrudnionych jak i byłych pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz list wypłat z tytułu umów dzieło i zlecenia,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych i emerytalnych pracowników i byłych pracowników,
 • ustalenie uprawnień i naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,
 • pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych,
 • pobór, rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych dla których Urząd Miasta jest płatnikiem,
 • prowadzenie kartotek płacowych pracowników Urzędu i comiesięczna ich aktualizacja,
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranego wynagrodzenia pracowników Urzędu,
 • zgłaszanie (do ZUS) i wyrejestrowywanie pracowników Urzędu do ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie list wypłat diet i ryczałtów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli,
 • przygotowywanie list wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • rozliczanie wynagrodzenia Miejskiej (Gminnej) Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet radnych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji wpłat na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie danych osobowych i płacowych w komputerowym systemie kadrowo - płacowym,
 • sporządzanie zestawień dotyczących wynagrodzeń pracowników i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego celem dalszej ewidencji księgowej,
 • organizacja służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników.
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy w urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA