Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Audytu i Kontroli

 Biuro Audytu i Kontroli realizuje w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg zadania z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli.

 Do zadań Biura w zakresie audytu wewnętrznego należy w szczególności:

 •  niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg systemów kontroli zarządczej,
 •  prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 •  prezentowanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
 •  przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
 •  wykonywanie audytów poza planem audytu wewnętrznego,
 •  przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie audytu, e) współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 •  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z audytu wewnętrznego i przedkładanie ich Prezydentowi Miasta.

Do zadań Biura w zakresie kontroli należy w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym w formie dotacji,
 • realizacja w ramach kontroli instytucjonalnej zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg czynności, mających na celu badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli,
 • opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • udzielanie jednostkom kontrolowanym instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,
 • współpraca z naczelnikami Urzędu Miasta i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji zadań kontrolnych,
 • sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
 • opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
 • sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • składanie sprawozdań Prezydentowi z przeprowadzonych kontroli.

Do zadań Biura należy również:

 • współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności przesyłanie powiadomień z zakresu ww. ustawy oraz prowadzenie rejestru powiadomień.
 • koordynowanie całości spraw związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem.
 •  koordynowanie realizacji zadań z zakresu działalności lobbingowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa".

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA