Biuro Audytu i Kontroli

 Biuro Audytu i Kontroli realizuje w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg zadania z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli.

 Do zadań Biura w zakresie audytu wewnętrznego należy w szczególności:

 •  niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg systemów kontroli zarządczej,
 •  prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 •  prezentowanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
 •  przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonywania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
 •  wykonywanie audytów poza planem audytu wewnętrznego,
 •  przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie audytu, e) współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 •  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z audytu wewnętrznego i przedkładanie ich Prezydentowi Miasta.

Do zadań Biura w zakresie kontroli należy w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym w formie dotacji,
 • realizacja w ramach kontroli instytucjonalnej zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg czynności, mających na celu badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli,
 • opracowywanie projektu rocznego planu kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • udzielanie jednostkom kontrolowanym instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,
 • współpraca z naczelnikami Urzędu Miasta i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji zadań kontrolnych,
 • sporządzanie protokołów kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
 • opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
 • sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • składanie sprawozdań Prezydentowi z przeprowadzonych kontroli.

Do zadań Biura należy również:

 • współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności przesyłanie powiadomień z zakresu ww. ustawy oraz prowadzenie rejestru powiadomień.
 • koordynowanie całości spraw związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem.
 •  koordynowanie realizacji zadań z zakresu działalności lobbingowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa".

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA