Biuro Prezydenta Miasta

 Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy prowadzenie zadań w zakresie współdziałania Prezydenta z różnymi podmiotami, w tym podmiotami zagranicznymi, promocji oraz wdrażania programów dotyczących wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, polityki informacyjnej Miasta oraz turystyki, a w szczególności:

 •  realizowanie polityki informacyjnej, a w szczególności w zakresie:
  • opracowywanie bieżących sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta na Sesje Rady Miasta,
  • opracowywania i współzarządzania urzędowym serwisem internetowym miasta Kołobrzeg oraz turystycznym portalem www.klimatycznykolobrzeg.pl.

Promocja miasta oraz wdrażanie programów dotyczących wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego poprzez:

 • kształtowanie wizerunku i marki miasta Kołobrzeg, zgodnie ze strategią promocji i strategią rozwoju Miasta Kołobrzeg
 • koordynacja prac wszystkich podległych jednostek w zakresie kreowania marki Miasta Kołobrzeg,
 • koordynacja działań promocyjnych, monitorowanie, opiniowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją tych działań przez pozostałe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono realizację zadań
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z turystyką i promocją Miasta,
 • koordynowanie i promocja imprez prezentujących miasto, nadzór i koordynacja działań związanych z udziałem miasta w imprezach promocyjnych i targach,
 • opracowywanie i wdrażanie systemów identyfikacji graficznej, wydawnictw miejskich oraz linii graficznej materiałów promocyjnych,
 • realizację projektów, konkursów oraz przedsięwzięć z udziałem organów miasta
 • prowadzenia spraw związanych z używaniem herbu, flagi i logo miasta.

Realizowanie zadań w zakresie turystyki, a w szczególności:

 • prognozowanie, koordynowanie planów i programów wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki,
 • ustalanie planów, harmonogramów oraz ocen przebiegu sezonu letniego w mieście,
 • współpraca z jednostkami miejskimi,
 • koordynowanie działań związanych z tworzeniem produktów turystycznych miasta Kołobrzeg,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno - Uzdrowiskowym, Fundacją Kołobrzeg SPA,
 • współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Lokalną Organizacją Turystyczną "Regionu Kołobrzeg".

Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów Prezydenta Miasta z miastami partnerskimi i podmiotami zagranicznymi:

 • koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,
 • współorganizacja imprez z udziałem miast partnerskich,
 • koordynacja działań związanych z pobytem w Kołobrzegu delegacji zagranicznych,
 • przygotowywanie, tłumaczenie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Prezydenta oraz dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów miasta,
 • organizacja wyjazdów zagranicznych Prezydenta Miasta,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej.
 • ewidencja i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na naradach z udziałem Prezydenta, realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta.

Realizacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania bieżącej pracy Prezydenta:

 • prowadzeniezbioru i rejestru zarządzeń Prezydenta oraz zbioru poleceń służbowych Prezydenta i Sekretarza Miasta,
 • prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zarządzeń i zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta,
 •  prowadzenie rejestru wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, e) prowadzenie rejestru umów Wydziału,
 • prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń Urzędu i innych jednostek zewnętrznych,
 • prowadzenie wykazu rejestrów aktualnie prowadzonych w Urzędzie,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie rejestru petycji,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Urzędu oraz dla dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • opracowywanie pełnomocnictw i upoważnień oraz zakresów czynności
 • dla najwyższego kierownictwa oraz nadzór nad ich aktualnością,
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami zgodnie z procedurą procesową SZJ P-III-02 "Rozpatrywanie skarg i wniosków", sprawowanie nadzoru nad terminowością rozpatrywania skarg przez wydziały Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z petycjami zgodnie z procedurą procesową Nr P-III-03 "Rozpatrywanie petycji", sprawowanie nadzoru nad terminowością rozpatrywania petycji przez wydziały Urzędu,
 • uaktualnianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg,
 • obsługa sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta Miasta.

 Biuro Prezydenta w ramach projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg współpracuje z Kierownikiem Projektu w zakresie promocji projektu w mediach lokalnych i regionalnych.


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA