Biuro Kontroli Podatkowej

Do zadań Biura Kontroli Podatkowej należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców;
 2. prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z planem kontroli na dany rok podatkowy ustalanym wraz ze Skarbnikiem Miasta i zatwierdzonym zarządzeniem wewnętrznym przez Prezydenta Miasta;
 3. kontrola wywiązywania się podatników i inkasentów opłaty uzdrowiskowej i targowej z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez kontrolę:
  1. w terenie powierzchni gruntów i sposobu ich opodatkowania,
  2. w terenie powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz sposobu ich wykorzystania,
  3. w terenie posiadanych przez podatnika budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  4. dokumentacji księgowej w zakresie ppkt a)-c),
  5. dokumentacji posiadanych środków transportowych,
  6. prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów,
  7. prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów;
 4. sporządzanie dokumentacji z czynności kontrolnych - protokoły kontroli;
 5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami;
 6. prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innej korespondencji;
 7. sporządzanie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli podatkowych Prezydentowi Miasta;
 8. prowadzenie kontroli podatkowej poza planem kontroli w uzasadnionych przypadkach;
 9. opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa wykroczenia skarbowe ujawnione w toku kontroli podatkowych.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA