Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. równego traktowania należy podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, a w szczególności:

  •  realizowanie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd oraz w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
  • organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji
  • organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania;
  • reprezentowanie Prezydenta Miasta Kołobrzeg w kontaktach z instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej, społecznej i rodzinnej
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania;
  • włączanie miasta w projekty i kampanie społeczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.

Współpraca z innymi pełnomocnikami regionalnymi i krajowymi, z lokalnymi organizacjami społecznymi, samorządami, środowiskami kultury i nauki.


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA