Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych należy podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu pełną integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz działań związanych z realizacją polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kołobrzeg, a dotyczących w szczególności:

 •  Planowania, koordynowania i wspierania działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • Współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej środowiska osób niepełnosprawnych.
 • Inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
 • Analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • Możliwości i łatwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
  • Uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
  • Zapobiegania wykluczeniom społecznym wynikającym z ograniczeń zdrowotnych bądź technicznych,
  • Rehabilitacji i udzielania potrzebnych informacji,
  • Komunikacji międzyludzkiej,
  • Promowania wolontariatu,
  • Promowania osiągnięć w nauce, kulturze i sporcie osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z radami osiedli i budżetu obywatelskiego

Do zakresu działania Pełnomocnika w zakresie współpracy z radami osiedla należy:

 • współpraca z radami osiedla w zakresie ich zadań statutowych,
 • współdziałanie z wydziałami Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rad osiedli,
 • organizowanie spotkań Prezydenta Miasta z radami osiedla,
 • udział w naradach i inicjatywach rad osiedli,
 • prowadzenie zbioru rocznych sprawozdań z funkcjonowania Rad Osiedli oraz przekazywanie ich merytorycznym wydziałom,
 • prowadzenie spraw Zarządów Osiedli w zakresie rozliczania przyznanych środków na cele administracyjno-biurowe.

Do zakresu działania Pełnomocnika w zakresie budżetu obywatelskiego należy:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do corocznego procedowania budżetu obywatelskiego,
 • przeprowadzenie procedury zgłaszania i wyboru przez mieszkańców zadań do realizacji budżetu obywatelskiego,
 • koordynowanie prac zespołu ds. weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego,
 • wprowadzenie narzędzi dedykowanych budżetowi obywatelskiemu,
 • promocja budżetu obywatelskiego i współpraca w tym zakresie z Biurem Prezydenta oraz Rzecznikiem Prasowym Prezydenta,
 • współdziałanie z wydziałami Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu obywatelskiego.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA