Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach

Do zadań Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego oraz Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach należy:

W zakresie tworzenia Prezydentowi warunków do realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg, uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz prowadzenia bazy danych:

 • obsługa administracyjno-organizacyjna w zakresie pełnienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg funkcji organu założycielskiego oraz wspólnika lub akcjonariusza spółek,
 • obsługa organu wykonawczego Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • prowadzenie bazy danych o organach zarządzających i nadzorczych spółek, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje,
 • współpraca w przygotowaniu projektów oraz zmian statutów lub umów spółek prawa handlowego, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje,
 • przygotowanie projektów oraz zmian umów o świadczenie usług zarządzania,
 • zawieranych z członkami organów zarządzających spółkami z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • przygotowanie danych mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółkach z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zbyciem akcji lub udziałów Gminy Miasto Kołobrzeg w spółkach prawa handlowego,
 • przygotowanie i realizowanie uchwał Rady Miasta Kołobrzeg wyrażających zgodę na objęcie i zbycie udziałów lub akcji, jako wkład pieniężny, w spółkach z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • analiza materiałów przedkładanych przez spółki z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym materiałów przekazywanych na Walne Zgromadzenie Wspólników lub Akcjonariuszy. Opracowanie na ich podstawie opinii i wniosków,
 • prowadzenie monitoringu działań Rad Nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • prowadzenie baz danych ekonomiczno - finansowych dotyczących spółek z udziałem

W zakresie nadzoru nad procesem przekształceń, prywatyzacji lub likwidacji spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg oraz współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu:

 • opracowanie harmonogramu procesu przekształcenia, prywatyzacji lub likwidacji spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • przygotowanie opracowań i opinii w zakresie zasadności i przebiegu procesów przekształceń, prywatyzacji lub likwidacji,
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami Urzędu w przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przekształcenia, prywatyzacji lub likwidacji spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg.

W zakresie zadań gospodarki komunalnej:

 • opracowanie we współpracy ze spółkami z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg, aktów prawnych w zakresie gospodarki komunalnej,
 • przygotowanie we współpracy z zainteresowanymi gminami, projektów porozumień
 • międzygminnych w zakresie gospodarki komunalnej.

W zakresie przynależności Gminy Miasto Kołobrzeg do związków i stowarzyszeń:

 • przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udziału Gminy Miasto Kołobrzeg w związkach i stowarzyszeniach,
 • monitorowanie pracy związków i stowarzyszeń, poprzez dokonywanie oceny z zakresu gospodarki budżetowej.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA