Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Miasta należy:

 • koordynowanie działań związanych z procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta, w tym okresowa aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta stosownie do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
 • ustalanie zasad i metodyki prac nad strategią rozwoju Miasta oraz programami operacyjnymi
 • formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi, nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Miasta,
 • monitorowanie, analizowanie oraz ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 • współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami podległymi i innymi podmiotami w zakresie realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 • współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów operacyjnych oraz innych dokumentów wykonawczych Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 • organizacja i prowadzenie spotkań oraz warsztatów w zakresie planowania strategicznego,
 • organizacja i uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych i informowania w zakresie problemów rozwoju Miasta,
 • opracowywanie studiów i analiz problemowych (m.in. dokumentu Raport o Stanie Miasta Kołobrzeg w Liczbach), prognoz, informacji i opinii na temat poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, formułowanie wniosków i przygotowywanie raportów, sprawozdań, prezentacji itp.,
 • analizowanie porównawcze sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta na tle kraju i regionu,
 • zbieranie, gromadzenie informacji oraz prowadzenie baz danych statystycznych o różnych aspektach życia Miasta,
 • koordynacja zadań Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie sprawozdawczości do Systemu Analiz Samorządowych ( SAS),
 • przygotowywanie wytycznych metodycznych i harmonogramów sprawozdawczości dla wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących danymi i informacjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
 • współpraca przy realizacji badań ankietowych itp. prowadzonych przez wydziały Urzędu,
 • organizowanie współdziałania Miasta z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi w zakresie dotyczącym współuczestnictwa w procesie planowania, tworzenia i realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA