Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień działa w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Do zadań Pełnomocnika ds. Uzależnień należy prowadzenie działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień na terenie miasta a także przeciwdziałania przemocy, a w szczególności:

 • prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie Miasta,
 • opracowywanie wspólnie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi Miasta:
 • projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPP i RPA) na kolejny rok,
 • projektu planu wydatków MPP i RPA na dany rok budżetowy,
 • projektu sprawozdania z realizacji MPP i RPA
 • opracowanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (MPPN), projektu planu wydatków Miejskiego Programu PN na dany rok budżetowy, projektu sprawozdania z realizacji MPPN,
 • podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów uzależnień w środowisku,
 • współdziałanie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie problemów uzależnień i rozwiązywania ich w mieście,
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań MPP i RPA i ich merytoryczna ocena,
 • przygotowanie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z MPP i RPA oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków tego programu,
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z MPPN oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków tego programu,
 • udział w posiedzeniach miejskich komisji,
 • przygotowywanie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady w sprawach:
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPP i RPA,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPPN,
 • kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
 • kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach MPP i RPA,
 • kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach MPPN.
 • podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy,
 • rozliczanie udzielonych dotacji,

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA