Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych

Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, na którym są wytwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, bieżące informowanie Prezydenta Miasta o przebiegu tej współpracy,
 • wnioskowanie i przygotowanie upoważnień Prezydenta Miasta dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi, zatrudnionych na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
 • przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • przygotowywanie do aprobaty Prezydenta Miasta projektów pism dotyczących wyrażania zgody na udostępnienie informacji niejawnych w odniesieniu do informacji
 • wytworzonych w Urzędzie Miasta,
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie tych informacji.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA