SKARBNIK MIASTA

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • planowanie potrzeb finansowych Miasta,
 • opracowywanie projektów budżetu Miasta,
 • kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
 • nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
 • współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.

Skarbnik Miasta sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Zadania Skarbnika Miasta, jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Finansowym,
 • Wydziałem Dochodów,
 • Samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli podatkowej.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA