SEKRETARZ MIASTA

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 • inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Naczelnikami Wydziałów w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,
 • procedura kontroli funkcjonalnej Urzędu, a w szczególności:
 • w zakresie przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego,
 • w zakresie przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
 • w zakresie realizacji wniosków z kontroli funkcjonalnych i zewnętrznych.
 • nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Prezydenta,
 • pełnienie - z upoważnienia Prezydenta - określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 • koordynowanie prac związanych z wyborami,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Prezydenta,
 • prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
 • sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Polityki i Instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych Urzędu Miasta Kołobrzeg, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów regulujących pracę Urzędu,
 • nadzorowanie procedur udostępniania informacji publicznej,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta, za wyjątkiem czynności należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy) oraz Rady Miasta Kołobrzeg (ustalanie wynagrodzenia),
 • nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników urzędu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych związanych
 • z nimi przepisami oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych, a w szczególności:
 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób - rozwody, separacja, przysposobienie itp.,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta.
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

W zakresie powierzonych obowiązków Sekretarz Miasta zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie.

Sekretarz prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym;
 • Wydziałem Obsługi Mieszkańców;
 • Biurem Kadr i Płac;
 • Biurem Rady Miasta;
 • Biurem Informatyki;
 • Biurem Zamówień Publicznych.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA