ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • nadzorowanie jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej,całokształt spraw związanych z rozwojem kultury oraz kultury fizycznej i sportu,
 • zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
 • opiniowanie wniosków w sprawach mieszkaniowych związanych z przydzielaniem mieszkań socjalnych i komunalnych, zamianą mieszkań, zadłużeniem i eksmisją,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach mieszkaniowych,
 • pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Równego Traktowania.
 • podejmowanie szerokich działań na rzecz rozpoznawania problemów osób niepełnosprawnych.

W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie. Zastępca Prezydenta ds. Społecznych podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu
 • Wydziałem Spraw Społecznych.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA