Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. GOSPODARCZYCH

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej,
 • planowanie całokształtu zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną miasta,
 • określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta,
 • całokształt spraw związanych z ochroną środowiska, komunikacją i łącznością,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki komunalnej,
 • gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi,
 • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
 • współpraca z radami osiedli w sprawie realizacji inwestycji,
 • koordynowanie działań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne,
 • zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,
 • efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu,
 • planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
 • utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami komunalnymi oraz realizowanie polityki czynszowej Miasta.

W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych. Zastępca Prezydenta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Lokalowej,
 • Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydziałem Inwestycji i Rozwoju,

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA