ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. GOSPODARCZYCH

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej,
 • planowanie całokształtu zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną miasta,
 • określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta,
 • całokształt spraw związanych z ochroną środowiska, komunikacją i łącznością,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki komunalnej,
 • gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi,
 • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
 • współpraca z radami osiedli w sprawie realizacji inwestycji,
 • koordynowanie działań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne,
 • zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,
 • efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu,
 • planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
 • utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami komunalnymi oraz realizowanie polityki czynszowej Miasta.

W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych. Zastępca Prezydenta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Lokalowej,
 • Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 • Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
 • Wydziałem Inwestycji i Rozwoju,

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA