Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad IV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 (piątek) w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2019 r.,
  2. udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
  3. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019.
  4. przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 – 2028”
  5. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego
 5. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 - 2027:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 - 2027,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kołobrzeg na lata 2019 - 2027,
  5. odczytanie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
  6. przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych,
  7. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych,
  8. przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami i poprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję ds. Budżetowo – Gospodarczych,
  9. przedstawienie opinii Klubów Radnych,
  10. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  11. głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
   1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027,
   2. uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

UWAGA: Na wniosek Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) do porządku obrad zostały wprowadzone następujące projekty uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 – 2028” – punkt 4 podpunkt 4,
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego – punkt 4 podpunkt 5

Projekty wszystkich uchwał spakowane do .zip

29 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2019 r.

205 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

179 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2019

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018 – 2028”,

17.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenu działek nr 49 i 50 położonych w obrębie 2 przy ul. K. Arciszewskiego

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

7.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 - 2027

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku