Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2017

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Roczny Program jest dokumentem dotyczącym współpracy pomiędzy Miastem a Trzecim Sektorem. Jego zapisy określają cel współpracy, formę i zakres a także priorytety tej współpracy. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010r., termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii w terminie do dnia 20 października 2016 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie, zaadresowane do Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Prosimy o przedstawianie ich na formularzu konsultacji, przedkładanym w załączeniu.

Projekt Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2017 rok

594 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji dla NGO

39 KBPobierzPodgląd pliku