BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kontrola dotycząca spełniania przez Miasto Kołobrzeg wymogów określonych dla uzdrowisk
Data -
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli
 
2. Temat Kontrola dot. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
Data 15.03.2016r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
3. Temat Kontrola projektu "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu"
Data 09-11.03.2016r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
 
4. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 01.03.2016r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
5. Temat Kontrola archiwum zakładowego
Data 24.03.2016 r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
6. Temat Wystąpienie pokontrolne sprawdzające warunki przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w USC w Kołobrzegu
Data 24.03.2016 r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
7. Temat kontrola nie odbyła się -
Data -
Kontrolujący -
 
8. Temat Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu: Rozwój Miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gmina Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie
Data 01-07.04.2016r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 
9. Temat Wycinka drzewostanu, ewentualne wstrzymanie tejże wycinki prowadzonej w dwóch zabytkowych parkach nadmorskich: im. Jedności Narodowej oraz im. A. Fredry w Kołobrzegu
Data 15.04.2016 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
 
10. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 30.05.2016 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
11. Temat Kontrola planowa dotycząca udzielania licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Data 09.06.2016 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 
12. Temat Kontrola higieny pracy, higieny środowiska w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Data -
Kontrolujący Państwowy Inspektor Sanitarny MSW
 
13. Temat Kontrola dotycząca utrzymania i użytkowania mola spacerowego
Data 08.07.2016 r.
Kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
 
14. Temat Kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej w 2015r. przeznaczonej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Data 05-09.09.2016 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
15. Temat Kontrola projektu "Rozwój Miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami"
Data 05-12.09.2016 r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Kołobrzegu
 
16. Temat Kontrola systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Piłkarskim
Data 29.09.2016 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
17. Temat Kontrola problemowa z zakresu zadań obronnych
Data 21.09.2016 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
18. Temat Kontrola realizacji zadania pn. "Budowa Street Workout Park na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu"
Data 20.09.2016 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
19. Temat Kontrola trwałości projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-001/10 "Gmin@ na fali"
Data 12-14.10.2016 r.
Kontrolujący Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
 
20. Temat Kontrola prawidłowego zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 25.10.2016 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
21. Temat Kontrola zadania "Przebudowa ulicy Rzecznej w Kołobrzegu"
Data 08.11.2016r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego