Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX / 666 / 10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje że w dniu 25.02.2016 r., w celu poznania opinii, ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu „Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny”.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / 10, termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu. Termin ten upływa dnia 11 marca 2016 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie do Prezydenta Miasta, a za jego pośrednictwem do właściwego wydziału Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Pełna treść dokumentu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku