Zgodnie z uchwałą Nr XLIX / 666 / 10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje że w dniu 25.02.2016 r., w celu poznania opinii, ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu „Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny”.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / 10, termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu. Termin ten upływa dnia 11 marca 2016 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie do Prezydenta Miasta, a za jego pośrednictwem do właściwego wydziału Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Pełna treść dokumentu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku