Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Roczny Program jest dokumentem dotyczącym współpracy pomiędzy Miastem a Trzecim Sektorem. Jego zapisy określają cel współpracy, formę i zakres a także priorytety tej współpracy. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010r., termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii w terminie do dnia 26 października 2015 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie, zaadresowane do Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Proszę o przedstawianie ich na formularzu konsultacji, przedkładanym w załączeniu.

Roczny Program Współpracy z NGO

87 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacji dla NGO

39 KBPobierzPodgląd pliku