MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Celem głównym projektu jest określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, wstępnie zdiagnozowanego przez wnioskodawcę oraz partnerów projektu, określenie jego zasięgu i wyznaczenie granic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań i analiz służących opracowaniu koncepcji w funkcjonalnych układach przestrzennych w postaci Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego.

mof.kolobrzeg.pl