PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

BOGDAN BŁASZCZYK

Biuro Rady Miasta (Ratusz)
tel.: 94 35 51 601 | email: brm1@um.kolobrzeg.pl


Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w tym w szczególności:

  1. zwołuje sesje Rady
  2. przygotowuje porządek obrad Rady
  3. załatwia bieżące sprawy lub kieruje je do Komisji, stosownie do ich kompetencji w celu rozpatrzenia i zaopiniowania
  4. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. Wyznaczenie wymaga formy pisemnej.

Przewodniczący Rady Miasta BOGDAN BŁASZCZYK - pełni dyżur w I wtorek miesiąca, godz. 15.00 - 17.00 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pok. nr 43.