DOSTĘPNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Informacje

Pliki

W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału podaje się do publicznej wiadomości:
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 • rok 2014 - kwartalne informacje (I kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (II kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (III kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (IV kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

Kwartalna informacja z wykonania budżetu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
 • rok 2014 - kwartalne informacje (I kwartał)

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (II kwartał)

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (III kwartał)

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (IV kwartał)

Zapisz dokument

Do dnia 31 maja roku następnego podaje się do publicznej wiadomości
 • dane dotyczące wykonania budżetu j.s.t w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
Zapisz dokument
 • kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - art. 37 ust. 1
Zapisz dokument
 • kwota zobowiązań, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt c
Zapisz dokument
 • kwoty dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t.
Zapisz dokument
 • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
Zapisz dokument
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
publikacja do 31.05.2015 r.
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
publikacja do 31.05.2015 r.