Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOSTĘPNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Informacje

Pliki

W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału podaje się do publicznej wiadomości:
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 • rok 2014 - kwartalne informacje (I kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (II kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (III kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (IV kwartał) ... umorzenia

Zapisz dokument

Kwartalna informacja z wykonania budżetu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
 • rok 2014 - kwartalne informacje (I kwartał)

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (II kwartał)

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (III kwartał)

Zapisz dokument

 • rok 2014 - kwartalne informacje (IV kwartał)

Zapisz dokument

Do dnia 31 maja roku następnego podaje się do publicznej wiadomości
 • dane dotyczące wykonania budżetu j.s.t w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
Zapisz dokument
 • kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - art. 37 ust. 1
Zapisz dokument
 • kwota zobowiązań, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt c
Zapisz dokument
 • kwoty dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t.
Zapisz dokument
 • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
Zapisz dokument
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
publikacja do 31.05.2015 r.
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
publikacja do 31.05.2015 r.