Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r.: nr CXIV.541.Z.2014 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. oraz nr CXIV.542.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

529 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI.93.Z.2015 RIO z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015 - 2022

147 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nrt XLII.165.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie miasta

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku