ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia ( https://empatia.mpips.gov.pl ) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do dnia 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty zarejestrowane przed 1 stycznia 2018 roku prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów zobowiązane są uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie. Obowiązek ten wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl  na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:
W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 •  Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A pok. 205 i 204, tel. 94 713 61 57, 94 713 61 51

Uwagi:
Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 • dla żłobka: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/zlobki
  •  decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  •  decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych
 • dla klubu dziecięcego: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/kluby-dzieciece
  • decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  • pozytywna opinia Prezydenta Miasta Kołobrzeg, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Miasta Kołobrzeg następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000925.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, funkcjonujących na terenie miasta Kołobrzeg, prowadzi Prezydent Miasta Kołobrzeg i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: "Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych"

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Miasta Kołobrzeg wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Prezydent Miasta Kołobrzeg odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
  1. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  2. numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  3. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  5. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  6. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  3. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 693,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wpłat można dokonywać:

 • bez prowizji i opłat w Oddziałach i Agencjach PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg:
  • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego, Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 1/1
  • Agencja nr 3670 PKO Banku Polskiego - KASA PRZY URZĘDZIE MIASTA, Ratuszowa 12,
  • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu, ul. Katedralna 33 A
  • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Kołobrzegu, ul. Budowlana 4 B/2
 • na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg: nr konta 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541 z dopiskiem: opłata za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2016 r. poz. 157
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Dz.U. 2014 poz. 925
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza DzDz.U. 2011 nr 69 poz. 368
 4. Uchwała Nr VI/72/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 5. Uchwała Nr VIII/104/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 6. Uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Wymagane wnioski i dokumenty:r>Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl

Ważne informacje:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/komunikaty