ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg prowadzi Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Na podstawie uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 kwietnia 2011r., wysokość opłaty za wpis do rejestru wynosi 693,00 zł.

Elektroniczny wniosek o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych:

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski udostępniana jest usługa umożliwiająca złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014r., poz. 193).

Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinna:

 • założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie, w celu zweryfikowania tożsamości, posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP,
 • w module e-Wnioski wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych bądź informację o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
 • wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowany,
 • wypełnić wniosek/informację wymaganymi danymi,
 • wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy, trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje naotemat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku ). Strona internetowa dostępna jest pod adresem:
www.zlobki.mpips.gov.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3*

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 poz.1457), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez:

 • zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.)
i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

 • istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.
 • istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy - dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.
 • rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz.275 ze zm.), kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Polecamy publikacje

Polecamy publikację wydaną przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego dotyczącą standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

* Informacja ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl