Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia ( https://empatia.mpips.gov.pl ) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do dnia 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty zarejestrowane przed 1 stycznia 2018 roku prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów zobowiązane są uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie. Obowiązek ten wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl  na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Godziny przyjmowania klientów:
W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 •  Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A pok. 205 i 204, tel. 94 713 61 57, 94 713 61 51

Uwagi:
Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 • dla żłobka: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/zlobki
  •  decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  •  decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych
 • dla klubu dziecięcego: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/-/kluby-dzieciece
  • decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  • pozytywna opinia Prezydenta Miasta Kołobrzeg, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Miasta Kołobrzeg następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000925.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, funkcjonujących na terenie miasta Kołobrzeg, prowadzi Prezydent Miasta Kołobrzeg i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: "Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych"

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Miasta Kołobrzeg wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Prezydent Miasta Kołobrzeg odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
  1. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  2. numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  3. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  5. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  6. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  3. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 693,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wpłat można dokonywać:

 • bez prowizji i opłat w Oddziałach i Agencjach PKO Bank Polski S.A. przyjmujących wpłaty na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg:
  • Agencja nr LL83 PKO Banku Polskiego, Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 1/1
  • Agencja nr 3670 PKO Banku Polskiego - KASA PRZY URZĘDZIE MIASTA, Ratuszowa 12,
  • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu, ul. Katedralna 33 A
  • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Kołobrzegu, ul. Budowlana 4 B/2
 • na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg: nr konta 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541 z dopiskiem: opłata za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2016 r. poz. 157
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy Dz.U. 2014 poz. 925
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza DzDz.U. 2011 nr 69 poz. 368
 4. Uchwała Nr VI/72/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 5. Uchwała Nr VIII/104/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 6. Uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Wymagane wnioski i dokumenty:r>Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl

Ważne informacje:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/komunikaty