ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Sprawdzenie prawidłowości naliczania i deklarowania należności podatkowych (VAT)
Data 03-14.02.2014 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie
 
2. Temat Kontrola realizacji decyzji i wniosków wydanych w związku z poprzednią kontrolą inspektora pracy
Data 05-10.03.2014 r.
Kontrolujący Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
 
3. Temat Protokół pokontrolny inwestycji "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg"

Data 03-04.04.2014 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
4. Temat Protokół pokontrolny inwestycji "Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu"

Data 10-12.06.2014 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
5. Temat Kontrola w zakresie wybranych zagadnień higieny pracy, higieny środowiska

Data 23.05.2014 r.
Kontrolujący Państwowy Inspektor Sanitarny MSW
 
6. Temat Protokół z kontroli zabytków archeologicznych

Data 05.06.2014 r.
Kontrolujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
 
7. Temat Protokół z przeglądu prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach

Data 06.06.2014 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
8. Temat Postępowanie z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń nieruchomości

Data 11.06.2014 r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe
 
9. Temat Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych w Hali Milenium oraz na Miejskim Stadionie Piłkarskim

Data 25.06.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
10. Temat Kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, a także ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przekazywania danych do CEIDG

Data 16-18.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
11. Temat Kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg

Data 16-18.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
12. Temat Kontrola w zakresie realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 oraz prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Data 08-10.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
13. Temat Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego - 2013 i 2014

Data 11-17.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
14. Temat Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - projekt Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

Data 18.09-31.10.2014 r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 
15. Temat Kontrola dotycząca realizacji zadania zleconego wynikająca z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data 11.09.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
16. Temat Kontrola realizacji projektu pn Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

Data 07-09.10.2014 i 15-17.10.2014 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Wdrażania RPO
 
17. Temat Kontrola obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład, ustalania uprawnień do świadczeń społecznych, opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Data 02-29.10.2014 r.
Kontrolujący ZUS
 
18. Temat Kontrola realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data 20-21.10.2014 r.
Kontrolujący Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 
19. Temat Kontrola Miejskiego Ośrodka Spraw Społecznych dotycząca sposobu realizacji zadań kreślonych w ustawie o pomocy społecznej

Data 27-31.10.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
20. Temat Kontrola sprawdzająca sposób realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli ogólnej z dn. 10.09.2013r.

Data 10.10.2014r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
21. Temat Przestrzeganie warunków obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, kontrolowanie międzywału wału przeciwpowodziowego nad rzeką Parsętą

Data 22.10.2014 r.
Kontrolujący Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 
22. Temat Kontrola prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Data 28.11. - 31.12.2014 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
 
23. Temat Protokół z dokonanego przeglądu prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg

Data 26.11.2014 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
24. Temat Kontrola zgodności działania Straży Miejskiej w Kołobrzegu z obowiązującymi prawami

Data 16-17.12.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
25. Temat Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Kołobrzeg za lata 2011-2014, wybranych zagadnień za okres sprzed 2011 r. oraz występujących w roku 2015

Data 07.01.2015 r. - 20.03.2015 r.
Kontrolujący Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie