BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Sprawdzenie prawidłowości naliczania i deklarowania należności podatkowych (VAT)
Data 03-14.02.2014 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie
 
2. Temat Kontrola realizacji decyzji i wniosków wydanych w związku z poprzednią kontrolą inspektora pracy
Data 05-10.03.2014 r.
Kontrolujący Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
 
3. Temat Protokół pokontrolny inwestycji "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg"

Data 03-04.04.2014 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
4. Temat Protokół pokontrolny inwestycji "Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu"

Data 10-12.06.2014 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
5. Temat Kontrola w zakresie wybranych zagadnień higieny pracy, higieny środowiska

Data 23.05.2014 r.
Kontrolujący Państwowy Inspektor Sanitarny MSW
 
6. Temat Protokół z kontroli zabytków archeologicznych

Data 05.06.2014 r.
Kontrolujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
 
7. Temat Protokół z przeglądu prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach

Data 06.06.2014 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
8. Temat Postępowanie z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń nieruchomości

Data 11.06.2014 r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe
 
9. Temat Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych w Hali Milenium oraz na Miejskim Stadionie Piłkarskim

Data 25.06.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
10. Temat Kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, a także ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przekazywania danych do CEIDG

Data 16-18.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
11. Temat Kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg

Data 16-18.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
12. Temat Kontrola w zakresie realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 oraz prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Data 08-10.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
13. Temat Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego - 2013 i 2014

Data 11-17.07.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
14. Temat Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - projekt Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

Data 18.09-31.10.2014 r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 
15. Temat Kontrola dotycząca realizacji zadania zleconego wynikająca z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data 11.09.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
16. Temat Kontrola realizacji projektu pn Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

Data 07-09.10.2014 i 15-17.10.2014 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Wdrażania RPO
 
17. Temat Kontrola obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład, ustalania uprawnień do świadczeń społecznych, opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Data 02-29.10.2014 r.
Kontrolujący ZUS
 
18. Temat Kontrola realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data 20-21.10.2014 r.
Kontrolujący Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 
19. Temat Kontrola Miejskiego Ośrodka Spraw Społecznych dotycząca sposobu realizacji zadań kreślonych w ustawie o pomocy społecznej

Data 27-31.10.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
20. Temat Kontrola sprawdzająca sposób realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli ogólnej z dn. 10.09.2013r.

Data 10.10.2014r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
21. Temat Przestrzeganie warunków obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, kontrolowanie międzywału wału przeciwpowodziowego nad rzeką Parsętą

Data 22.10.2014 r.
Kontrolujący Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 
22. Temat Kontrola prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Data 28.11. - 31.12.2014 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
 
23. Temat Protokół z dokonanego przeglądu prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg

Data 26.11.2014 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
24. Temat Kontrola zgodności działania Straży Miejskiej w Kołobrzegu z obowiązującymi prawami

Data 16-17.12.2014 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
25. Temat Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Kołobrzeg za lata 2011-2014, wybranych zagadnień za okres sprzed 2011 r. oraz występujących w roku 2015

Data 07.01.2015 r. - 20.03.2015 r.
Kontrolujący Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie