Zgodnie z uchwałą Nr XLIX / 666 / 10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / 10, organizacje pozarządowe mogą wnosić opinie i uwagi do dnia 15 maja 2013r. na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Pełna treść ogłoszenia

64 KBPobierzPodgląd pliku