Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX / 666 / 10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje

dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, przedkładanego w załączniku.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / 10, termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu. Termin ten upływa dnia 02 listopada 2012 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg, a za jego pośrednictwem do właściwego wydziału Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2013

106 KBPobierzPodgląd pliku