Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza przeprowadzenie badania ankietowego, wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Badanie ankietowe

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152 poz. 897) z dniem 1 stycznia 2012r. na gminie spoczął obowiązek objęcia wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przeprowadzenie badania ankietowego, wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, ma na celu pomoc w stworzeniu oraz sprawnym wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Miasto Kołobrzeg. Aby było to możliwe niezbędne do tego są informacje zamieszczone z formularzu Ankiety dotyczącej nowego systemu odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Badanie ankietowe potrwa do 15 sierpnia 2012 r. i będzie przeprowadzane przez upoważnionych do tego celu ankieterów z Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK